Sri Guru Sri Kamakshi Swamiji

Om Sri Kamakshyai Namah
Sri Mahaa Periyavaa Sahaayam
Om Sri Gurubyoh Namah