Special anugraha bhashanam by Shri Guruji - Day 2 0f Sharadha Navaratri - 16.10.2023