Red Bricks

1,008

108 Shakthi Peet Temple Bhojanalaya Construction

At 108 Shakthi Peet Temple, we require 80,000 bricks to construct the bhojanalaya. We request each devotee to contribute Rs 1008/- for 100 bricks.

108 சக்தி பீட் கோவிலில், போஜனலயத்தை கட்ட 80,000 செங்கற்கள் தேவை. ஒவ்வொரு பக்தரும் 100 செங்கற்களுக்கு ரூ .1008 / – பங்களிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

Category:

Description

108 Shakthi Peet Temple Bhojanalaya Construction

At 108 Shakthi Peet Temple, we require 80,000 bricks to construct the bhojanalaya. We request each devotee to contribute Rs 1008/- for 100 bricks.

108 சக்தி பீட் கோவிலில், போஜனலயத்தை கட்ட 80,000 செங்கற்கள் தேவை. ஒவ்வொரு பக்தரும் 100 செங்கற்களுக்கு ரூ .1008 / – பங்களிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.